Trái tim đang yêu là sự thông thái chân thực nhất.

Trái tim đang yêu là sự thông thái chân thực nhất.

A loving heart is the truest wisdom.

Charles Dickens