Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

A man’s friendships are one of the best measures of his worth.

Charles Darwin