Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự

Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc.

Everything that has a beginning comes to an end.

Quintilian