Tài năng luôn nhận thức được sự dồi dào của nó và không

Tài năng luôn nhận thức được sự dồi dào của nó và không phản đối chia sẻ.

Talent is always conscious of its own abundance, and does not object to sharing.

Aleksandr Solzhenitsyn