Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.

Henri Frederic Amiel