Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế của việc có nó.

Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế của việc có nó.

The use of money is all the advantage there is in having it.

Benjamin Franklin