Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều

Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước – và chiến tranh.

Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism – and wars.

Dale Carnegie