Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng

Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.

A friend is worth all hazards we can run.

Edward Young