Khi thiếu vắng bạn trong cuộc đời, sẽ có người không thể sống

Khi thiếu vắng bạn trong cuộc đời, sẽ có người không thể sống mà cảm thấy hạnh phúc.

Khuyết danh