Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu

Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.

Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.

Mahatma Gandhi