Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Albert Einstein