Cách tốt nhất để hành động, là hành động.

Cách tốt nhất để hành động, là hành động.

The most effective way to do it, is to do it.

Amelia Earhart